Tjeneste
Regnskap

Effektiv utarbeidelse av riktig regnskap med elektronisk bilagsbehandling i skyen

Et riktig utarbeidet regnskap levert til riktig tid er viktig for å kunne måle de historiske finansielle prestasjonene.

Det er selvsagt også viktig i forhold til offentlige rapporteringskrav, hvor årsregnskapet er en sentral del av dette. Det er også avgjørende at regnskapsarbeidet gjøres på en effektiv og god måte slik at det ikke går med unødig mye ressurser til dette, verken i kjernevirksomheten eller hos regnskapsfunksjonen.

Vår løsning er fullstendig elektronisk bilagsbehandling i skybaserte løsninger.

For å kunne ha både nødvendig kvalitet og effektivitet i regnskapsprosessene, er det selvsagt viktig å ha riktig kompetanse og kapasitet tilgjengelig. I noen tilfeller vil dette finnes internt, mens det i andre tilfeller vil være mest hensiktsmessig å engasjere en ekstern regnskapsfører. Vi tilbyr autoriserte regnskapsførere som en integrert del av vår leveranse der det er ønskelig.

I begge disse tilfellene er det viktig at det er etablert gode prosesser fra starten av en regnskapstransaksjon, til den er endelig registrert i regnskapet. Teknologiutviklingen på dette området gjør det i dag mulig å etablere svært effektive prosesser, som kan redusere ressursbruken betydelig i forhold til det som har vært vanlig. Vi har derfor valgt fullstendig elektronisk bilagsbehandling i skybaserte løsninger som vårt regnskapskonsept og hjelper våre kunder med overgangen fra mer manuelle systemer.

Vi vil som din økonomiavdeling sørge for at den løpende rapporteringen inneholder styringsinformasjon som normalt er vesentlig mer spesifikk og relevant enn ordinær regnskapsinformasjon. 

Her viser vi hvordan vår involvering i regnskapsutarbeidelsen normalt vil være:

  • Skaffe oss oversikt over nåværende regnskapsprosesser, inklusiv bruk av teknologi, ressursbruk, kommersielle betingelser med eventuell ekstern leverandør samt opplevd kvalitet på regnskapet
  • Identifisere mulig områder for forbedringer av kvalitet/kontroll, redusert ressursbruk og andre tiltak som kan redusere kostnadene
  • Sørge for gjennomføring av vedtatte forbedringstiltak
  • Kvalitetssikre regnskapsrapporteringen utfra rimelighetsvurdering/analyser
  • Ivareta eventuelt personalansvar for interne regnskapsmedarbeidere
  • Ta ansvar for ferdigstillelse av årsoppgjør, enten gjennom oppfølging av regnskapsansvarlig eller ved hjelp av våre egne ressurser
  • Overta regnskapsføringen der det er ønskelig
Regnskap
Regnskap og Lønn

Har du i dag en effektiv prosess for utarbeidelse av regnskap som gir riktig informasjon?

Hvis svaret er ja, så hjelper vi deg å opprettholde dette mens du og dine dyktige medarbeidere fokuserer fullt ut på kjernevirksomheten.

Hvis svaret er nei, tar en av våre dyktige økonomisjefer tak i dine regnskapsprosesser umiddelbart, og sørger for at den nødvendige effektivitet og kvalitet kommer på plass. Dersom du har ekstern regnskapsfører, tar vi ansvar for å følge denne opp, også når det gjelder de kommersielle betingelsene i avtalen med denne. Dersom du har behov for ny regnskapsfører tilbyr vi dette fra VIT Accounting til gode betingelser.